Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Photobooth Direct, onderdeel van FDJL

Versie 2.3 gepubliceerd op 9 september 2021

 

Feest DJ Limburg:

Feest DJ Limburg, ingeschreven bij de KvK onder nummer: 76171787 Feest DJ Limburg handelt onder de naam Photobooth Limburg,

Wederpartij:

Degene die deze algemene voorwaarden heeft aanvaard en het product heeft afgenomen en/of opdracht heeft gegeven tot het verrichten van de dienst. Onder de Wederpartij vallen zowel consumenten als bedrijven.

Bedrijf:

Een wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

Consument (klant):

Een wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of  beroep.

Dienst:

Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Feest DJ Limburg voor of ten behoeve van de Wederpartij heeft verricht.

Opdracht:

De overeenkomst van opdracht tot dienstverlening.

Honorarium: 

De financiële vergoeding die voor uitvoering van de opdracht met de Wederpartij is overeengekomen.

Overeenkomst:

Elke overeenkomst gesloten tussen Feest DJ Limburg en de wederpartij.

Product of systeem:

Alle zaken die onderwerp zijn van de overeenkomst gesloten tussen de Wederpartij en Feest DJ Limburg en/of de andere onderdelen.

 

1.  Werkingssfeer

 • Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte, boekingsbevestiging en overeenkomst gesloten tussen Feest DJ Limburg en de Wederpartij. Deze voorwaarden dienen gehandhaafd te worden tenzij tussen Feest DJ Limburg of Wederpartij schriftelijk tot een afwijking overeen is
 • Feest DJ Limburg is ten alle tijden gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen worden 1 maand na bekendmaking geldig en opgenomen in dit
 • Klachten over de algemene voorwaarden en derden dienen ingediend te worden via post@feest-dj-limburg.nl
 • In alle gevallen waar deze algemene voorwaarden tekortdoen beslist Feest DJ Limburg.
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Feest DJ Limburg, voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden
 • De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand
 • Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In geval van deze situatie treden Feest DJ Limburg en de Wederpartij in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te

2.  Aanbiedingen en/of offertes

 • Aanbiedingen en/of offertes worden (bij voorkeur) schriftelijk en/of elektronisch gedaan, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk
 • Alle aanbiedingen van Feest DJ Limburg zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte wanneer deze termijn is
 • Offertes worden uitsluitend elektronisch
 • Offertes zijn gedurende 1 maand geldig. Offertes vervallen wanneer deze termijn is verlopen, tenzij anders op de offerte is
 • De Wederpartij kan de Offerte uitsluitend elektronisch of schriftelijk bevestigen. In geval van levering van een Dientst zal Feest DJ Limburg de Wederpartij vervolgens elektronisch een boekingsbevestiging toesturen.
 • Indien de Wederpartij de Offerte mondeling bevestigd komt de aanvaarding van de Offerte niet tot
 • Feest DJ Limburg kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de Wederpartij, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving
 • Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Feest DJ Limburg daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Feest DJ Limburg anders aangeeft.
 • Een samengestelde prijsopgave verplicht Feest DJ Limburg niet tot het verrichten van een gedeelte van de Opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 • Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of her- of
 • De Overeenkomst voor een Dienst komt tot stand door het door Wederpartij ondertekenen of accorderen van de boekingsbevestiging van Feest DJ Limburg.
 • De Overeenkomst voor een Dienst komt niet tot stand door mondelinge aanvaarding van de
 • De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de Overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn

3.  Annulering

 • Bij annulering van een Dienst is de Wederpartij, na het bevestigen van de Dienst, 25% van het Honorarium verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 72 uur voor de aanvang van het uitvoeren van de Dienst, na het bevestigen van de Dienst, 60% van het Honorarium verschuldigd.
 • In geval van overmacht is de Wederpartij niet verplicht het volledige of een gedeelte van het Honorarium te voldoen.
 • De Wederpartij is niet verplicht het volledige of gedeelte van het Honorarium te voldoen indien de Opdracht in verband met een overlijden in de eerste graad wordt verplaatst naar een andere

4.  Uitvoering overeenkomst

 • Feest DJ Limburg heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 • De Wederpartij verstrekt tijdig alle gegevens en informatie, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst, aan Feest DJ Limburg.
 • Indien de voorgaande gegevens en informatie niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Feest DJ Limburg het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door de vertraging zijn voor rekening van de
 • Feest DJ Limburg is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Feest DJ Limburg is uitgegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Feest DJ Limburg kenbaar behoorde te

5.  Wijziging overeenkomst

 • Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Feest DJ Limburg de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de
 • Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Feest DJ Limburg zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte
 • Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, zal Feest DJ Limburg de Wederpartij hierover van tevoren
 • Indien een vast Honorarium, prijs en/of tarief is overeengekomen, zal Feest DJ Limburg daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Feest DJ Limburg proberen te trachten, voor zover mogelijk, vooraf een prijsopgave
 • Feest DJ Limburg zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Feest DJ Limburg kunnen worden toegerekend.

6.  Prijzen en tarieven

 • De prijzen en tarieven zijn van toepassing binnen Nederland, uitgezonderd de
 • De prijzen en tarieven zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 • Van alle bijkomende kosten zal Feest DJ Limburg tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf

7.  Honorarium

 • Het Honorarium bestaat uit het vooraf overeengekomen vaste
 • De prijzen en tarieven zijn ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid als Bedrijf exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders
 • De prijzen en tarieven ten aanzien van de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders

8.  Wijziging honorarium, tarief of prijs

 • Indien Feest DJ Limburg het voornemen heeft het Honorarium, tarief of prijs te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Feest DJ Limburg zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging in zal gaan
 • Indien de verhoging van het Honorarium, tarief of prijs plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:
  1. Bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal
 1. De verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op de Feest DJ Limburg rustende verplichting ingevolge de wet;
 2. Feest DJ Limburg alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen honorarium, tarief of prijs uit te voeren;

9.  Uitvoeringstermijnen

 • De werkzaamheden zullen worden uitgevoerd binnen een tussen Feest DJ Limburg en Wederpartij opgegeven
 • Indien voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is die termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale
 • Bij overschrijding van een uitvoeringstermijn dient de Wederpartij Feest DJ Limburg schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Feest DJ Limburg alsnog een redelijke termijn wordt geboden om uitvoering te geven aan de
 • Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Feest DJ Limburg zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Feest DJ Limburg binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te

10.   Levering

 • Levering vindt plaats doordat de zaak in macht wordt gesteld aan de Wederpartij. Na levering gaat het risico van de zaak over op de
 • De Wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter hand worden gesteld, tenzij dit ernstige bezwaren of onredelijke kosten met zich
 • De levering zal plaatsvinden binnen een door de Feest DJ Limburg opgegeven termijn
 • Indien voor de levering van de zaak een termijn overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een fatale
 • Indien Feest DJ Limburg gegevens of instructies nodig heeft van de Wederpartij, die noodzakelijk zijn voor de levering, vangt de levertijd aan nadat de Wederpartij deze aan Feest DJ Limburg heeft verstrekt.
 • Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Wederpartij Feest DJ Limburg schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Feest DJ Limburg alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
 • Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is gebleken dat Feest DJ Limburg zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Feest DJ Limburg binnen deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te

11.   Betaling

 • Wederpartij dient vooraf te betalen, tenzij anders
 • Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet
 • In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van Feest DJ Limburg en de verplichtingen van Feest DJ Limburg jegens de Wederpartij onmiddellijk
 • Feest DJ Limburg heeft het recht de door de Wederpartij gedane betalingen te laten strekken. Feest DJ Limburg heeft het recht de betalingen in de eerste plaats te laten strekken in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tot slot in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 • Feest DJ Limburg kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Feest DJ Limburg kan de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet tevens aan de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden

 

 1. Retourneren
  • De wederpartij volgt de instructies op die door Feest DJ Limburg op de website van Photobooth Direct staan vermeld op.
  • Indien de wederpartij deze instructies niet opvolgt, behoudt Feest DJ Limburg zich het recht om de volgende acties uit te voeren indien een van de producten (waaronder een Photobooth) niet correct wordt geretourneerd:
   1. Indien de wederpartij het systeem beschadigd retourneert, kan dit gevolgen hebben voor de teruggave van de borg. Feest DJ Limburg heeft het recht de borg deels of volledig te behouden.
   2. Indien de wederpartij het systeem niet binnen de aangegeven tijd teruggestuurd wordt naar aangegeven adres, kan dit gevolgen hebben voor de teruggave van de borg. Feest DJ Limburg heeft het recht om de borg deels of volledig te behouden.
   3. Indien de wederpartij het systeem niet retourneert binnen vijf werkdagen en na twee reminders (e-mail), heeft Feest DJ Limburg het recht om dit als diefstal te beschouwen en wordt er aangifte bij de politie gedaan. De wederpartij ontvangt geen borg en beeldmateriaal terug. Daarnaast wordt er een gerenommeerd incassobureau ingeschakeld welke de door Feest DJ Limburg geleden schade (vergoeding systeem en dervende inkomsten) inclusief kosten voor het incassobureau volledig op de wederpartij persoonlijk verhaalt.
   4. Indien de wederpartij het systeem niet binnen vijf werkdagen retourneert, heeft Feest Dj Limburg het recht om de voornaam, achternaam, adresgegevens en het bankrekeningnummer van de wederpartij te registreren in een nationaal frauderegister. Indien de bestelling zakelijk is uitgevoerd worden tevens de bedrijfsgegevens geregistreerd in betreffend frauderegister.

13.   Incassokosten

 • Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. In ieder geval is de Wederpartij incassokosten
 • De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de Wederpartij.

14.   Eigendomsvoorbehoud

 • Alle door Feest DJ Limburg in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Feest DJ Limburg totdat de Wederpartij hetgeen hij op grond van de Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft
 • Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
 • Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Wederpartij, mag deze hetgeen onder het eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens binnen de normale uitoefening van zijn/haar

15.   Opschorting

 • Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft Feest DJ Limburg het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te verplichting uit
 • Voorts is Feest DJ Limburg bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
  1. na het sluiten van de Overeenkomst Feest DJ Limburg omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Feest DJ Limburg kan worden
  3. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 • Feest DJ Limburg behoudt het recht om schadevergoeding te

16.   Risico-overgang

 • De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn tot het tijdstip van het ter beschikking stellen van de zaken aan de Wederpartij voor rekening en risico van Feest DJ Limburg.
 • Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de hoedanigheid van Bedrijf of een door het Bedrijf aan te wijzen derde ter beschikking staan.
 • Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, gaat op de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument of een door de Wederpartij in de hoedanigheid als Consument aan te wijzen derde worden

17.   Ontbinding

 • Indien de Wederpartij een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is Feest DJ Limburg bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, tenzij de tekortkoming gezien haar geringe betekenis de ontbinding niet
 • Voorts is Feest DJ Limburg bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
  1. na het sluiten van de Overeenkomst Feest DJ Limburg omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
  2. de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
  3. na het blijkt te weinig systemen beschikbaar of andere benodigde bronnen te hebben om de dienst te kunnen uitvoeren.
  4. de aanvraag niet voldoet aan de kaders die Feest DJ Limburg stelt aan boekingen (afstand, product wensen etc.)
  5. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Feest DJ Limburg kan worden gevergd;
  6. door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Feest DJ Limburg kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
  7. de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient, om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
  8. de Wederpartij komt te
  9. de Wederpartij onder curatele wordt gesteld;
 • Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke
 • Indien Feest DJ Limburg de overeenkomst op grond van de voorgaande gronden ontbindt, is Feest DJ Limburg niet aansprakelijk voor enigerlei kosten of
 • Indien de ontbinding is toe te rekenen aan de Wederpartij, heeft Feest DJ Limburg het recht schadevergoeding te vorderen voor de schade die indirect of direct daardoor is
 • Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Feest DJ Limburg op de Wederpartij onmiddellijk

18.   Garanties

 • De in deze Algemene Voorwaarden aangegeven garantie geldt voor gebruik binnen
 • Feest DJ Limburg garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. Feest DJ Limburg garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een normaal gebruik nodig
 • Indien het geleverde Product en/of de verrichte Dienst niet voldoet aan de garantie, zal Feest DJ Limburg, na vermelding hiervan, binnen een redelijke termijn overgaan tot een gedeeltelijke teruggave van het Honorarium.
 • Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Wederpartij of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Feest DJ Limburg in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze
 • De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Feest DJ Limburg geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.
 • Indien de 100% DJ garantie door Feest DJ Limburg kan worden nagekomen, kan wederpartij enkel aanspraak maken op vergoeding van het volledige honorarium en kan wederpartij Feest DJ Limburg niet aansprakelijk stellen voor

18.  Overmacht

 • Een tekortkoming kan niet aan Feest DJ Limburg of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst
 • Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Feest DJ Limburg geen invloed kan uitoefenen en waardoor Feest DJ Limburg niet in staat is de verplichtingen na te
 • Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Feest DJ Limburg in redelijkheid niet van de Wederpartij mag worden
 • Feest DJ Limburg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat Feest DJ Limburg zijn verbintenis had moeten
 • In geval van overmacht zijn de partijen niet verplicht de overeenkomst voort te zetten, noch gehouden tot enigerlei
 • Zowel Feest DJ Limburg als de Wederpartij kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang, door middel van schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat de partijen aanspraak kunnen maken op enige
 • Indien de situatie van overmacht van tijdelijke aard is, behoudt Feest DJ Limburg zich het recht voor om de overeengekomen prestatie op te schorten voor de duur van de overmachtssituatie. In geval van blijvende overmacht zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst buitengerechtelijk te
 • Indien Feest DJ Limburg ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Feest DJ Limburg gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke

19.  Onderzoek

 • De Wederpartij is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na aflevering, te
 • De Wederpartij is gehouden de Dienst op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 3 dagen na uitvoering, te
 • Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde en de verrichte Dienst overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer
 • Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na levering van het Product schriftelijk aan Feest DJ Limburg gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend
 • Zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na uitvoering van de Dienst schriftelijk aan Feest DJ Limburg gemeld te
 • Niet-zichtbare gebreken en tekorten behoren binnen 3 dagen na ontdekking ervan aan Feest DJ Limburg gemeld te worden. Het gebrekkige product dient samen met het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend
 • Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product en/of Dienst of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn
 • De eventueel gemaakte verzendkosten voor het op schriftelijk verzoek van de Wederpartij terugzenden van het gebrekkige Product zal Feest DJ Limburg aan de Wederpartij vergoeden. Andere kosten dan verzendkosten zullen door Feest DJ Limburg nooit worden vergoed, tenzij schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten worden nimmer vergoed wanneer de Wederpartij Feest DJ Limburg niet schriftelijk om toezending heeft
 • De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Feest DJ Limburg binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de gebrekkige
 • Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Wederpartij verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde

20.  Aansprakelijkheid

 • Feest DJ Limburg is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2
 • Feest DJ Limburg is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Feest DJ Limburg.
 • Indien Feest DJ Limburg aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Feest DJ Limburg beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar aan Feest DJ Limburg uitkeert of tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat
 • Feest DJ Limburg is in geen geval aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van de door Feest DJ Limburg ingeschakelde
 • Indien Feest DJ Limburg met Wederpartij overeenkomt tijdens de uitvoering van een Dienst materialen op de locatie waar de Dienst geleverd dient te worden, achter te laten zonder aanwezigheid van medewerkers van Feest DJ Limburg of door Feest DJ Limburg ingehuurd personeel, is Wederpartij aansprakelijk voor schade aan deze
 • Indien er schade aan apparatuur van Feest DJ Limburg optreedt, is het de wederpartij niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming van Feest DJ Limburg, reparaties uit te voeren of veranderingen aan te brengen aan apparatuur van Feest DJ Limburg

21.  Vrijwaring

 • De Wederpartij vrijwaart Feest DJ Limburg voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en welke aan de Wederpartij toerekenbaar is, tenzij deze aanspraken het gevolg zijn van grove schuld of opzet van de kant van Feest DJ Limburg en de Wederpartij aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt
 • Indien Feest DJ Limburg door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Feest DJ Limburg zowel buiten als in rechte bij te staan. Alle kosten en schade aan de zijde van Feest DJ Limburg en derden komen verder voor rekening en risico van de

22.  Privacy

 • Feest DJ Limburg mag de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een
 • Het is Feest DJ Limburg niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Wederpartij uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te
 • Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak Feest DJ Limburg gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en Feest DJ Limburg zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Feest DJ Limburg niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is
 • De Wederpartij gaat akkoord dat Feest DJ Limburg de Wederpartij voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Wederpartij niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Wederpartij dit kenbaar
 • Feest DJ Limburg behoudt zich het recht om gemaakt beeldmateriaal in bezit te houden en te gebruiken voor commerciële doeleinden op eigen communicatiekanalen zoals websites, SoMe en andere platformen.
 • Feest DJ Limburg behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de Wederpartij geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en

23.  Recht van verzet

 • Indien Feest DJ Limburg met uitdrukkelijk toestemming de persoonsgegevens van derden heeft uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een of andere wijze openbaar heeft gemaakt, hebben derden het recht om tegen het verstrekken van zijn persoonsgegevens verzet aan te
 • Feest DJ Limburg draagt er zorg voor dat derden zich kosteloos en op een eenvoudige wijze af kunnen melden voor het gebruik van de

24.  Overige bepalingen

 • Wederpartij is verplicht alle benodigde vergunningen aan te vragen en in het bezit te hebben rondom het proces waarbij zij Feest DJ Limburg
 • Het is Wederpartij niet toegestaan apparatuur in eigendom van Feest DJ Limburg te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met vooraf gemaakte afspraken of het Nederlands
 • Feest DJ Limburg zal naar vol vermogen trachten de medewerkers of ingehuurd personeel Wederpartij eventueel heeft gesproken in een kennismaking, ook daadwerkelijk in te schakelen tijdens het uitvoeren van de Dienst. Desalniettemin houdt Feest DJ Limburg zich het recht voor om medewerkers of ingehuurd personeel te vervangen voor medewerkers of ingehuurd personeel van vergelijkbare kwaliteit en ervaring. Wederpartij is niet gerechtigd de Overeenkomst als gevolg hiervan te ontbinden.

24. Toepasselijke recht en geschillen

25.1             Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Feest DJ Limburg partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

 • Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland wordt uitgevoerd of indien de Wederpartij zijn woonplaats in het buitenland
 • De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt
 1. Vindplaats
  • Deze algemene voorwaarden worden kenbaar gemaakt in Overeenkomsten en zijn te downloaden op alle in gebruik zijnde websites van Feest DJ Limburg.